LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING, LOU

Syftet med reglerna kring offentliga upphandlingar är att på ett så effektivt sätt utnyttja skattefinansierade medel ämnade till offentliga inköp. Utöver detta ska det möjliggöra för leverantörer att spela på lika villkor vid samtliga upphandlingar med offentliga instanser.

För myndigheter och organisationer inom den sk försörjningssektorn gäller istället LUF, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092). LUF är något mindre detaljstyrd och vill du veta mer om den kan du följa länken till Upphandlingsprocessen – LUF.

LOU, lagen om offentlig upphandling, reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Den process som föreskrivs för alla inköp som överstiger ca 290 000 kr är tämligen detaljerad. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs skall vidare tillkännages i ett förfrågningsunderlag. Myndigheter måste lämna ut förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen skall ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som skall ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget. Utfallet av utvärderingen skall avgöra vem som vinner kontraktet, och detta tillkännages i ett tilldelningsbeslut. Den som lämnat anbud och har invändningar mot sakligheten i myndighetens hantering av upphandlingen kan vända sig till förvaltningsrätten i det län där upphandlingen görs med en begäran om överprövning.

Lagen gäller för myndigheter och annan verksamhet som finansieras med allmänna medel. Utöver kommuner, landsting och statliga myndigheter innebär det också offentligägda bolag, och vissa andra organisationer som står dessa nära. Undantag görs dock för vissa former av kommersiell och annan verksamhet. Dessutom gäller lagen olika för olika typer av upphandlingar.

Tillsynsmyndighet och i viss mån också rådgivande när det gäller hur lagen skall tillämpas var tidigare Nämnden för offentlig upphandling (NOU). Denna nämnd har numera uppgått i Konkurrensverket.

Läs gärna mer om lagen om offentlig upphandling på Konkurrensverkets hemsida om LOU. 

Tubus System har genom åren slutit flera ramavtal avseende relining av fastigheter med kommunala aktörer där upphandlingen varit styrd och kontrollerad genom LOU, lagen om offentlig upphandling.
Vill ni ha mer information om relining med Tubus System kan ni använda er av vårt kontaktformulär! 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.